پارسيانگليسي
امروز در تاريخ
پژوهشسراي ايرانشناسي پارسي آراي

آموزش زبان پارسي


اين دوره برنامه ريزي شده براي کساني که زبان پارسي را مي شناسند و مي خواهند توانايي هاي
گفتاري ، شنيداري و نوشتاري خود را افزايش دهند
از جمله اين آموزشهاست ...


This Course is good for who are familiar
to Persian language and want to improve their skils
...

آموزش دستور زبان پارسي
آموزش گام به گام دستور زبان پارسي به زبان ساده و برپايه واپسين بازبيني هاي دانشگاهي
One by one Persian Grammar training in a simple methodcontact_us

  :